Sulaukėme Turto ir verslo vertinimo metodikos pakeitimo ir papildymo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-09-09 įsakymu Nr. 1K-296 pakeista 2012 m. balandžio 27 d. patvirtinta Turto ir verslo vertinimo metodika (toliau – Metodika). Metodikos III skyrius papildyta IV1 skirsniu „Apgadintų kelių transporto priemonių vertinimas“. Metodikos pakeitimas ir papildymas įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 24 d. Teisės aktas skelbiamas e-TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6eaba30fc9711ea88f28eae672e5b40

Kartu įsigaliojo ir Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-118. Aprašas paskelbtas TAR: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2512e1f0fdd411eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=72e2944c-f231-434e-ab4c-c71f7ccade0f

 

Lietuvos vertintojų rūmų informacija, 2020-09-24