Skelbiamas AVNT direktoriaus įsakymas ,,Dėl Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ, VYKDANČIŲ TEISMO EKSPERTŲ VEIKLĄ, KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 2021-01-13 Nr. V1-4

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 12 dalimi ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1K-342 „Dėl finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 18.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                      Audrius Linartas                                                                                                            

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8fa4f810563911eb9dc7b575f08e8bea