Informuojame, kad paskelbtas naujas AVNT direktoriaus įsakymas

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-212 „DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 2021 m. sausio 08 d. Nr. V1-2

Vilnius

 

P a k e i č i u Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisykles, patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-212 „Dėl Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“:

  1. 1.  Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki planinio veiklos patikrinimo pradžios, Priežiūros įstaiga raštu arba el. paštu informuoja vertintoją arba vertinimo įmonę apie numatomą planinį veiklos patikrinimą ir nurodo patikrinimo pradžios datą, pagrindą ir objektą, kontrolinių klausimynų formas, pagal kurias bus atliekamas planinis veiklos patikrinimas. Priežiūros įstaiga nurodo vertintojui arba vertinimo įmonei per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinę sistemą (toliau – AVNIS) pateikti parengtų vertinimo ataskaitų sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal AVNT nustatytą Excel formą, kurioje turi būti pateikti Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-143 „Dėl Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – AVNIS taisyklės) 10.1 – 10.10 papunkčiuose nurodyti vertinimo ataskaitų duomenys.“

  1. 2.  Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

„32. Konkreti neplaninio veiklos patikrinimo apimtis pagal Taisyklių 26.2 papunktį (vertinimo ataskaitos, kurios bus tikrinamos, ir laikotarpis, kurio tikrinamos vertinimo ataskaitos) nustatoma likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki neplaninio veiklos patikrinimo pradžios. Jeigu neplaninio patikrinimo apimčiai nustatyti pagal Taisyklių 26.2 papunktį reikalinga papildoma informacija apie vertintojo arba vertinimo įmonės vardu parengtas vertinimo ataskaitas, Priežiūros įstaiga nurodo vertintojui arba vertinimo įmonei per AVNIS pateikti Sąrašą pagal AVNT nustatytą Excel formą, kurioje turi būti pateikti AVNIS taisyklių 10.1 – 10.10 papunkčiuose nurodyti vertinimo ataskaitų duomenys.“

 

Direktorius                                                                                       Audrius Linartas

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/65ac14b053e311eb9dc7b575f08e8bea