Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų

2010-09-22

 2010 09 20

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI IR TRUMPAS PRISTATYMAS

8952

 PAMINĖTAS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO VEIKLOS

DEŠIMTMETIS

Valdovų rūmų paramos Fondas rugsėjo 15 d. paminėjo dešimties metų savo veiklos jubiliejų. Fondas buvo įsteigtas 2000 m. rugpjūčio 23 d. Šventė įvyko Valdovų rūmų Renesansinėje audiencijų salėje, kuri iš dalies atkurta Valdovų rūmų rėmėjų lėšomis. Dalyvavo veik šimtas Fondo steigėjų, rėmėjų, savanorių ir Valdovų rūmų atkūrimui artimų svečių.

8959

 Pagerbimas Prezidento Algirdo Brazausko ir kitų

 Šventės pradžioje buvo pagerbti visi rėmėjai, kurių netekta per pastaruosius metus. Paminėti Mečislovas Povilas Lileika iš Jurbarko rajono ir Jadvyga Damušienė iš JAV; Laikinosios vyriausybės ministras prof. Adolfas Damušis ir jo žmona Jadvyga Damušienė buvo Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjai. Prisimintas Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas ir po pagarbos minutės apžvelgti Jo nuopelnai atkuriant Valdovų rūmus. Nuo pat pradžios Jis palaikė Valdovų rūmų atkūrimo idėją, tyrėjus padėjo aprūpinti technika, atkastus mūrus apdengti laikinais gaubtais. Prisiminti Jo žodžiai:

„Mes galime pravalgyti daug ką, bet neturime teisės pravalgyti savo istorijos.“

Tuos žodžius lydėjo veiksmai. Jo indėlis, kad šiais jubiliejiniais Žalgirio mūšio metais esame čia, Lietuvos valdovų rūmuose, yra didelis.

Filmas apie Valdovų rūmus, jų reikšmę ir atkūrimą

 Šventės programos pirmoje dalyje parodytas Fondo užsakymu režisieriaus Raimondo Sipavičiaus sukurtas filmas „...čia Lietuva prasidėjo“ apie Valdovų rūmus, jų reikšmę Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, jų atkūrimą ir iš dalies Fondo veiklą. Režisierius jau nuo 2001 m. bendradarbiauja su Fondu. Per devynerius metus, talkindamas Fondui, jis sukūrė arti 300 vaizdo klipų, kurie iki šiol transliuojami per Lietuvos televiziją prieš Panoramos laidą šeštadieniais ir sekmadieniais.

Pristatant filmą režisierius R. Sipavičius dėkojo archeologui dr. Vytautui Urbanavičiui, kad jį paskatinio domėtis archeologija ir Valdovų rūmų atkūrimu. Jo sukurtame filme „...čia Lietuva prasidėjo“ yra daugelis įdomių siužetų. Jame pristatytos a. a. mons. Kazimiero Vasiliausko mintys apie Valdovų rūmus kaip Tautos namus, filme kalba poetas Justinas Marcinkevičius, susitelkti patriotiškai skatina Prezidentas Antanas Smetona, apie Valdovų rūmų reikšmę kalba Prezidentas Valdas Adamkus ir apie mūsų atsakomybę už Lietuvos istoriją kalba Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Prasmingai pasisako apie dideles Lietuvos netektis archeologas Eugenijus Jovaiša ir apie istorinę Valdovų rūmų reikšmę - mokslininkas Kazys Almenas. Pasisako Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkai Vytautas Kamantas ir Regina Narušienė, bei kiti asmenys. Filmas susilaukė žiūrovų teigiamos reakcijos.

 Apie Fondą

 Fondą steigti paskatino ankstesnis 1999-2000 m. sunkmetis. Tuo metu Valstybė beveik dvejus metus nepajėgė finansuoti nuo 1987 m. Valdovų rūmų teritorijoje vykdomų archeologinių tyrimų.

Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ vadovų, direktoriaus dr. Vytauto Urbanavičiaus ir architektūros skyriaus vadovo dr. Napaleono Kitkausko teigimu, reikėjo ką nors daryti, nes šalčiai ardė atkastus mūrus, ir jau nemažai jų buvo prarasta. Tuomet kilo mintis steigti visuomeninį Fondą.

 Iš tiesų naujasis Fondas tęsė dar 1988-aisiais, Atgimimo metu, pradėtą Lietuvos kultūros fondo veiklą, kai visuomenė su dideliu entuziazmu rėmė sumanymą atkurti Valdovų rūmus. Tuomet ir Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ sulaukė daugelio Lietuvos ir užsienio savanorių bei įmonių pagalbos vykdant archeologinius tyrimus.

 Fondą sudarė 23 steigėjai. Iš jų renkama penkių narių Valdyba. Visi steigėjai vykdo pareigas visuomeniniais pagrindais, be atlyginimo. Pradžioje Valdybos pirmininko pareigas ėjo Edmundas Kulikauskas. Fondo direktorė daugelį metų buvo Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė. Nuo 2006 m. Fondo valdybos pirmininkas yra Algirdas Vapšys.

 Fondo veiklos apžvalga

 Fondo valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys apžvelgė Fondo veiklos dešimtmetį. Jis padėkojo visiems Valdovų rūmų rėmėjams – vieniems už gerą žodį ir idėjos palaikymą, kitiems už konkrečią paramą.

Jis  prisiminė ir pagerbė ankstesnius šių Lietuvos valdovų rūmų atstatymo rėmėjus. Pradžioje, 1988 m. - 1990 m., aktyvų paramos  telkimą vykdė Lietuvos kultūros fondas vadovaujamas prof. Česlovo Kudabos. Tuo laikotarpiu buvo didžiosios talkos vykdant archeologinius tyrimus. Rėmėjų telkimą tęsė Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, vadovaujamas dr.Vytauto Urbanavičiaus, o nuo 2002 m. Eduardo Kauklio. Pilių tyrimo centras iki šiol vykdo Valdovų  rūmų teritorijos tyrimus.

 Fondas pradėjo Rėmėjų pagerbimo tradiciją. Šių iškilmių pradžia 2002 m. siejama su dr. Juozo Kazicko iniciatyva, kai jis pasiūlė ir skyrė lėšas apdovanoti aktyviausius rėmėjus ir žiniasklaidą. Fondas nutarė, kad šie apdovanojimai vyktų Katedros aikštėje prie atstatomų Valdovų rūmų, viešai, kad visuomenė žinotų ir galėtų dalyvauti. Apdovanojimai tęsėsi penkis metus. Rėmėjų pagerbimo iškilmės vyksta iki šiol. Iškilmių metu įteikiami naujiems rėmėjams aukojusiems daugiau kaip 1 000 litų Valdovų rūmų Statytojo diplomai ir Padėkos diplomai už ypatingus nuopelnus.

 A.Vapšys padėkojo visiems rėmėjams ir įvardijo  Didžiuosius Statytojus - rėmėjus, kurie parėmė didesne  negu 100 000 Lt suma:

 Nr. 1 – dr. Juozui Kazickui

 Nr. 2 – UAB „Kauno energetikos remontas“

Nr. 3 – UAB „Rūta“

Nr. 4 – AB „Lietuvos geležinkeliai“

Nr. 5 – AB „Lietuvos energija“

Nr. 6 – AB „Lietuvos elektrinė“

Nr. 7 – AB „Lifosa“

Nr. 8 – UAB „Ogmina“

Nr. 9 – Ona White

Nr. 10 – MAXIMA LT, UAB

Nr. 11 – UAB „PricewaterhouseCoopers“

Nr. 12 – Advokatų kontora Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai           

A.Vapšio teigimu, per dešimtmetį Fondas nuveikė daug darbų. Fondas daug dėmesio skyrė Valdovų rūmų atkūrimo garsinimui. Tai buvo daroma įvairiais būdais:

 1. Nuo 2002 m. liepos 6 d. kiekvienais metais rengiamas Rėmėjų pagerbimo

iškilmės Katedros aikštėje.

 2. Nuo 2002 m. daug dėmesio susilaukė Fondo organizuojami paramos vakarai.

 3. Nuo 2004 m., jau šešis metus – rengiamos teatralizuotos ceremonijos.

 4. Penkis metus Fondas padėjo organizuoti ir parėmė kūrybinius projektus su

moksleiviais. Renginys „Valdovų rūmų mugė“ tapo kasmetiniu projektu.

 5. Nuo 2007 m. buvo organizuota  kilnojama paroda „Praeitis atverta ateičiai“, kuri

eksponuota 20-tyje Lietuvos miestų.

 6. Fondas džiaugiasi, kad galėjo Valdovų rūmams įgyti 7 kultūros vertybes – penkis

gobelenus, kredensą ir paveikslą bei restauruoti du kitus gobelenus.

 

7. Per savo veiklą Fondas sutelkė virš keturių milijonų litų paramos. Papildomai užsienio lietuviai sutelkė virš vieno milijono litų Valdovų rūmams paremti. Per Fondo renginius, koncertus ir spektaklius požemiuose ir paviljoną „Valdovų rūmų vartai“ su Valdovų rūmų atkūrimu susipažino daugiau kaip 200 000 visuomenės ir Valdovų rūmų atkūrimą parėmė daugiau kaip 70 000 rėmėjų. Rėmėjams pagerbti yra sukurta Garbės lenta, kuri jau pakabinta Valdovų rūmuose. Taip pat paruošta duomenų bazė su visais žinomais rėmėjais. Duomenų bazė bus įvesta į Valdovų rūmų muziejaus kompiuterius ir visi rėmėjai galės surasti savo duomenis.

Valdybos pirmininkas šventės proga pareiškė padėką Lietuvos televizijai, kuri nuo 2001 m. prieš Panoramos laidą transliuoja vaizdo klipus, informuojančius visuomenę apie Valdovų rūmų atkūrimą, ir taip prisideda prie Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo atkurti Lietuvos valdovų rūmus įgyvendinimo.

Buvo padėkota taip pat Lietuvos Karališkosios bajorų sąjungos nariams ir jų vadui bajorui Jonui Ragauskui, kurių vėliavos puošia Fondo renginius. Bajorai yra tvirti Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjai ir gausiai lanko Fondo renginius.

A. Vapšys pasidžiaugė Nacionalinio muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų veikla, vadovaujant dr. Vydui Dolinskui, visuomenės susidomėjimu bei renginių lankymu.

Užbaigiant savo žodį, išreiškė viltį, kad „dabartinis Seimas bei Vyriausybė ir toliau rūpintųsi Valdovų rūmų atkūrimu, įvertinant, kad neužbaigtas pastatas negali būti eksploatuojamas ir neš nuostolius. O užbaigtas pastatas duos pelną per patriotinį auklėjimą, jaunimo edukaciją, turizmą bei istorijos pažinimą. Linkiu, kad Vyriausybė ir visuomenė palaikytų šį antrą kelią.“

JAV paramos komiteto veiklos apžvalga

Sumanymą atkurti Valdovų rūmus ir steigti Fondą palaikė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, visi jos  pirmininkai. Nuo pat pradžios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas pradėjo kaupti lėšas Valdovų rūmams atkurti. 2003 m. JAV buvo įsteigtas Valdovų rūmų paramos komitetas, kuriam vadovauja viena iš Fondo steigėjų, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė. Šis Komitetas surinko  apie vieną milijoną litų paramos Valdovų rūmams atkurti ir finansuoja kelis projektus. Regina Narušienė apžvelgė Komiteto projektus. Komitetas pasirinko finansuoti gotikinės menės atkūrimą; jau apmokėta už menės keramikinį grindinį, gotikinę krosnį, skliautų raktinius akmenis ir langų vitražus; vėliau bus apmokėta už duris ir šviestus bei kitus darbus. Komitetui kilo mintis padovanoti Tūkstantmečio proga kopiją Laisvės varpo, kuris JAV lietuvių dovanotas 1922 m. yra Kaune. Šios konkrečios minties atsisakyta, bet šio varpo idėjos pagrindu nulietas naujas mažesnis Tūkstantmečio varpas, kuris bus padovanotas Rūmams, kai tik bus sukurtas ir pagamintas tinkamas stendas.

R.Narušienė pasakė, kad ji nori, kad „...visi žinotų kaip svarbus yra Valdovų rūmų projektas  - Valstybingumo simbolis mūsų tautai. Mes daug nukentėjome ir atstatymas yra atstatymas mūsų vilties, mūsų pasitikėjimo mūsų tauta.“ Užbaigiant ji papasakojo apie vienos 96 m. moteries gyvenančios Floridoje, JAV troškimą. Ši moteris teigė, kad „...jai per vėlu grįžti į Tėvynę nes ne užilgo mirs, bet norėjo grįžti per savo auką Valdovų rūmams ir paliko visą savo nekilnojamą ir kitą turtą Valdovų rūmams. Tai buvo josios grįžimas į Tėvynę“. „Mes gerbiame savo Tėvynę ir šį projektą“ -  užbaigė savo žodį R.Narušienė.

Muziejaus sveikinimas

2009 m. sausio 1 d. įsteigtas Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Nors Valdovų rūmai dar nėra perduoti eksploatavimui, muziejus vykdo plačią veiklą.  Jo vadovas dr.Vydas Dolinskas sveikino Fondo steigėjus, talkininkus ir rėmėjus. Atsižvelgdamas į paskutinių dviejų dienų įvykius - paskelbtas Valstybės kontrolės išvadas ir susitikimą Seime, jis džiaugėsi ir sveikino, kad gerai turėti bičiulius ir bendraminčius, o ne įtariai žvelgiančius asmenis. Dr.V.Dolinskas teigė, kad Muziejus sieks, kad Valdovų rūmai „... taptų visiems Lietuvos piliečiams ir už Lietuvos ribų gyvenantiems lietuviams kaip namai“. Jis taip pat teigė „... kad Rūmai turi tapti ir jau tampa vienas iš pagrindinių traukos taškų svečiams iš užsienio.“ Jis dėkojo Fondui už atiliktus darbus, kad Fondas buvo Valdovų rūmų atkūrimo procese vedlys ir palinkėjo sėkmingo darbo ateityje.

Geros žinios.

Prof. Jonas Glemža sveikino Fondą ir pranešė gerą žinią, kad Prancūzijoje ką tik išleistame leidinyje, kuriame įvardinti svarbiausi paveldo atkūrimo projektai yra įvardintas Valdovų rūmų atkūrimas. Ten pat paminta, kad reikšmingai prisidėjo Valdovų rūmų paramos fondas.

Dr.V.Dolinskas papildė, kad Miunchene yra tarptautinė paroda kurioje yra išstatytas Valdovų rūmų maketas ir visuomenė supažindinama su šiuo reikšmingu atkūrimu.

Sutarties pasirašymas

Fondas ir muziejus bendradarbiauja nuo pat muziejaus įsteigimo. Fondas jau perdavė muziejui visas Valdovų rūmams skirtas kultūros vertybes, įgytas prieš Valstybei skiriant šiam tikslui lėšų. Fondas perdavė penkis gobelenus, du restauruotus gobelenus, kredensą ir paveikslą. Pasinaudodami šia ypatinga proga Valdovų rūmų paramos fondo Valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys ir Nacionalinio muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius dr. Vydas Dolinskas pasirašė Fondo ir Muziejaus bendradarbiavimo sutartį.

Meninė dalis

Meninę dalį atliko ne atsitiktinai pakviesti programos atlikėjai, o kūrybingi menininkai,  susiję su Fondo veikla nuo pat jos pradžios. Tai saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė, kurie 2001 m. Fondo kvietimu surengė pirmą paramos koncertą Valdovų rūmų požemiuose. Vėliau Petras Vyšniauskas suorganizavo dar 7 koncertus ir spektaklius, kurių vienas vyko Taline, Estijoje.

Dėkodama už puikiai atliktus solinius kūrinius ir duetus, Fondo direktorė Valentina Kazėnaitė įteikė programos atlikėjams prisiminimui koklio fragmento su muzikantu kopiją, kurios originalas rastas Valdovų rūmų teritorijoje. Taip pat įteikta dr.Vytauto Urbanavičiaus parengtą knygą „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje“.

Užbaigiant renginį

Renginio vedantysis aktorius Darius Rakauskas paminėjo, kad apie Valdovų rūmus išleistos trys įspūdingos knygos ir Fondas džiaugiasi galėjęs paremti du iš šių leidinių. Po renginio buvo galima įsigyti dr.Vytauto Urbanavičiaus parengtą knygą „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje“. Tai puiki Valdovų rūmų ir jų atkūrimo istorijos apžvalga.

Taip pat buvo padėkota skulptoriui Stanislovui Kuzmai, vienam iš Fondo steigėjų, už Fondui dovanotą skulptūrą  „Pilies karys“. Šis puikus kūrinys su dedikacija „Garbė Valdovų rūmų Statytojams“ buvo eksponuojamas salėje. Su juo buvo galima susipažinti ir jį įsigyti tuo paremiant Valdovų rūmų atkūrimą. Renginio metu iškabintas plakatas „FONDUI 10 METŲ“ buvo papuoštas šio kūrinio vaizdu.

Vakaro vadovas priminė, kad jau šešerius metus Fondas vasarą rengia Ceremonijas, kuriose šauklys, lydimas vėliavnešio ir muzikantų, pristato Valdovo žinią. Tai vyksta kiekvieną sekmadienį 14 val. Katedros aikštėje prie Gedimino paminklo. Sezonas baigiasi šio mėnesio pabaigoje. Kas dar nėra matęs šių spalvingų ceremonijų, buvo kviečiami atvykti. Ceremonijų idėjos ir daugelio šauklio tekstų autorius - vienas iš Fondo steigėjų prof. Kazys Almenas.

Padėkota visiems apsilankiusiems, visiems parėmusiems Fondo veiklą. Geri žodžiai bei savanorių pagalba suteikė Fondo darbuotojams ir steigėjams naujų jėgų toliau plėtoti veiklą.

 

AKIMIRKOS IŠ MINĖJIMO ŠVENTĖS

plakatas

Plakatas, skirtas Valdovų rūmų paramos fondo dešimtmečiui

 8970  

Filmo "...čia Lietuva prasidėjo" autorius Raimondas Sipavičius

9001

Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys

Valdovų rūmų paramos komiteto JAV pirmininkė Regina Narušienė

 

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius dr. Vydas Dolinskas

9053

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius dr. Vydas Dolinskas ir Valdovų rūmų paramos fondo pirmininkas Algirdas Vapšys pasirašo Bendradarbiavimo sutartį.

8953

Lietuvos jaunimo turizmo centras įteikė Pdėką " už šiltą bendradarbiavimą, geranoriškumą, kūrybinių idėjų ir istorinės atminties puoselėjimą". Dėkojame Lietuvos jaunimo turizmo centrui už skirtą dėnesį.

9093

9080

9185

Maesto Petras Vyšniauskas ir liaudies daunų atlikėja Veronika Povilionienė koncertinėje programoje.

9135v

Valdovų rūmų paramos fondo dalis steigėjų ir administracija prie Plakato

9160

Valdovų rūmų paramos fondo vieni iš steigėjų.

9168

Valdovų rūmų paramos fondo remėjai Lietuvos Karališkoji bajorų sąjungos nariai.

9126

Minėjimo šventės svečiai.

Filmą"...čia Lietuva prasidėjo" galima peržūrėti adresu http://www.internetinetv.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.