TŪKSTANTMEČIO VARPAS

2012-06-14

Amerikos lietuvių dovana Lietuvos Valdovų rūmams.

Valdovų rūmų paramos komiteto Jungtinėse Amerikos Valstijose nutarimu ir iniciatyva - parengtas Tūkstantmečio varpo projektas. Jo pagrindas yra Amerikos lietuvių 1922 m. dovanotas Laisvės varpas, kuris buvo skirtas Vilniui, bet dėl jo okupacijos,

visiems laikams liko Kaune.

Tūkstantmečio varpo skersmuo yra tik 2/3 Laisvės varpo skersmens.

O, skambink per amžius vaikams Lietuvos,

kad laisvės nevertas kas negina jos! (Laisvės varpe)

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt!

Tą garbę gavome užgimę ir jai neturim leist pražūt! (Jurgis Zauerveinas)

(Straipsnis "Amžiams likęs Kaune" (Nemunas, 2005-12-01) žemiau)

 

Stovas1  Stovas8

Stovo dizaineris     - restauratorius VIRGINIJUS STANČIKAS

Stovą pagamino     - meistras DEIVIS KAŠKAUSKAS

Stovas2 Stovas4

Projektą pripažino tinkamu komisijos nariai iš dešnės į kairę

Meistras (antras) - Deivis Kaškauskas, prof. Audrius Klimas, Lietuvos restauratorių sąjungos pirmininkas - Rimantas Gučas, Valdovų rūmų paramos fondo valdybos narys ir projekto koordinatorius - Edmundas Kulikauskas, Valdovų rūmų paramos komiteto JAV atstovas - Leonas Narbutis, Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas - Algirdas Vapšys, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius - dr. Vydas Dolinskas, Valdovų rūmų paramos fondo direktorė - Valentina Kazėnaitė.

 Stovas3 Stovas11

Varpu skamina gerb. Rimantas Gučas (kairėje nuotr.). Rėmėja M. Napjus ir Valdovų rūmų  paramos komiteto JAV pirmininkė R. Narušienė (dešnėje nuotr.)                                     

             

VARP-1732 VARP-1734-1

VARP-1739 VARP-1741

Varpo dizaineris  - prof. AUDRIUS KLIMAS

Varpo gamintojas - GRASSMAYR GLOCKENGIESEREI Gmbh liejykla, Austrija

Tūkstantmečio varpas pagamintas iš bronzos, 68 cm skersmens, svoris - 184 kg. Varpas kabo Valdovų rūmų salėje, kuri vadinasi - Rūmų atkūrimas (2000-2009) ir jo rėmėjai. Salės įrengimas bus XX a. dekoro. 

Varpo dipl

               Straipsnis "Amžiams likęs Kaune" (Nemunas, 2005-12-01)

Nemunas, 2005 12 01                   atgarsiai
________________________________________________

Amžiams likęs Kaune

Steponas  GEČAS

Rimanto ŽIEMIO nuotrauka

 

* Tautiečių dovana Tėvynei * Amerikoje varpas dirbo Lietuvai * Ilgas kelias iš JAV į Lietuvą * Vaižganto eiliuotas pamokslas * Nutildytas, bet nenumiręs * Kelionė į muziejų ir atgal *

Pirmą sykį mintį apie Lietuvos nepriklausomybei atminti skirtą varpą išsakė žymus JAV lietuvių veikėjas Jonas Bagdžiūnas-Bordenas 1919 m. gegužės 9 d. Čikagos lietuvių draugijų konferencijoje. Sumanymą inspiravo Filadelfijoje buvęs Laisvės varpas (Liberty Bell), kuris simbolizavo 1776 m. liepos 4 d. paskelbtą JAV piliečių laisvę ir nepriklausomybę.

Visiems entuziastingai pritarus, varpas buvo užsakytas ir per trumpą laiką nulietas vienoje Sant Luiso, per kurį eina Misurio ir Ilinojaus valstijų siena, metalurgijos gamyklų. Birželio 5 d. daugiau kaip 600 kg sveriantis 1,2 m aukščio bei metro pločio varpas atgabentas į Čikagą. Skubėta galbūt todėl, kad birželio 9 d. turėjo prasidėti Amerikos lietuvių seimas, o Laisvės varpo pristatymas buvo viena šio istorinio tautiečių forumo atrakcijų – ji atsispindi ir vienoje varpo korpuso pusėje, po reljefiniu Vyčiu išlietame įraše: „Amerikos lietuvių seimas Lietuvai“, birželio 9, 10 ir 11 d. 1919 m. Chicago, ILL“.

Pirmą kartą varpas suskambėjo birželio 8-ąją, Seimo išvakarėse. Simbolinės varpo perdavimo Lietuvai iškilmės buvo labai įspūdingos. Miesto aikštėje susirinko apie 5000 žmonių. Atvyko Čikagos municipaliteto ir JAV federalinės valdžios atstovai. Varpas buvo pakabintas specialiai įrengtoje žaliais vainikais papuoštoje arkoje. Vienoje pusėje garbės sargyboje – žinoma lietuvių kilmės Čikagos Grand operos artistė Bronė Drangelienė (Barbara Darlys), kitoje – tautiniais drabužiais pasidabinusi Lietuvos solistė Stefa Staniulytė.

Kiekvienas iš dalyvaujančiųjų, paaukojęs Lietuvos atkūrimui bent vieną dolerį, galėjo paskambinti varpu. B. Drangelienė, perduodama varpą, išeivijos vardu prašė atsiminti, kad laisvė yra brangiausias turtas pasaulyje. Priimdama varpą jaunos Lietuvos atstovė pasižadėjo ginti laisvę.

Tačiau po iškilmių Laisvės varpo kelias į Lietuvą buvo ilgas. Sumanytojai ir aukotojai varpą skyrė Vilniui. Jo dūžiai iš Gedimino pilies bokšto turėjo aidėti virš senosios Lietuvos sostinės. Tačiau 1920 m. rudenį lenkų legionams okupavus Vilnių Laisvės varpas daugiau kaip pustrečių metų išbuvo Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir anapus Atlanto skambėjo Lietuvai. 1937 m. sausio 30 d. „Lietuvos aidas“ varpo atgabenimo į Lietuvą penkioliktųjų metinių proga rašė, kad Laisvės varpo pažiūrėti ir juo paskambinti vyko tautiečiai net iš tolimiausių Amerikos užkampių. „O skambinti galėjo kiekvienas, kas čia pat aukojo Lietuvos atstatymo reikalui. Tuo būdu buvo surinkta gana graži suma, nes nė vienas nenorėjo pasitraukti nuo varpo, neišgirdęs jo balso“, – rašė „L. A.“

1921 m. vasario 16 d. buvusiame 111-ojo Dono kazokų pulko manieže ir cerkvėje įsikūrus Karo muziejui ir cerkvės bokštą pritaikius varpams, Laisvės varpą iki Vilniaus išvadavimo nuspręsta priglausti Kaune.

1922 m. sausio 13 d. oficiozas „Lietuva“, kurį laiką ėjęs vietoj „L. A.“, pirmame puslapyje stambiu šriftu pranešė: „Šiandien vakare pareina į Kauną didi Amerikos lietuvių dovana nepriklausomai Lietuvai – Lietuvos varpas (…) Laisvės varpas, laimingai perplaukęs okeaną, buvo sutiktas Liepojuj ir pasiųstas į Kauną. Ministerių kabineto nutarimu Laisvės Varpas pavestas Karo muziejui ir bus iškeltas muziejaus bokšte. Juo bus skambinama šiais atvejais: 1) politinių švenčių dienomis; 2) karo šventėmis; 3) kultūrinių švenčių dienomis“.

Daugiau kaip mėnesį varpas buvo rodomas prie neseniai pastatyto paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“. O 1922 m. vasario 16 d. Vienybės aikštėje įvyko didelės iškilmės. Minint ketvirtąsias nepriklausomybės metines, Laisvės varpas buvo pašventintas. Aikštę ir aplinkines gatves užtvindė žmonės. Atvyko Vyriausybės, Steigiamojo seimo vadovai, vienas kitas žymesnis veikėjas iš okupuoto Vilniaus.

Lygiai 12 val. pasirodė prezidentas Aleksandras Stulginskis. Orkestrui griežiant maršą, jį pasitiko ir raportavo muziejaus viršininkas, tuo metu konservatoriumi vadintas Vladas Nagevičius. Trimitai paskelbė iškilmių pradžią. Žemaičių vyskupo įgaliotas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, užkopęs į senąjį bokštą, pašventino jį ir emocingai pasakė garsųjį bokšto pamokslą – eiliuotą savo kūrybos odę Laisvės varpui. Joje – net 86 eilutės. Kelias jų verta pacituoti: „Mingančią sielą prižadina – Varpas // Liedino Varpą tautos laisvininkai // Kad juos atstotų kai vadauti negali // (…) Gausk tad tu, Varpe, virpink orą, širdis // stiprinki viltį: štai galas kelionės // (…) Gausk gi tu, Varpe, tautos vadų balsu // Rink gi į vieną tuos, kurie nerimsta“.

Po pašventinimo į bokštą įlipo A. Stulginskis ir pirmasis paskambino varpu. Po prezidento skambino P. Vileišis – „Vilniaus žinių“ redaktorius ir seniausias Europos lietuvių visuomenės veikėjas.

To meto spauda rašė, kad trečiasis, kuris turėjo skambinti varpu, – seniausias JAV lietuvių darbuotojas aušrininkas J. Šliūpas atvykti negalėjęs, todėl tą garbę perleido išeivijos atstovui Kaupui.

Prasidėjus kariuomenės paradui, Laisvės varpu skambino pirmasis Lietuvos karo invalidas Sereika ir jauniausias skautas Virksa. Operos chorui ir orkestrui pagiedojus Tautos himną, nuo Žaliakalnio aidėjo 16-os minosvaidžio šūvių saliutas. Po to choras kartu su orkestru ir fanfaromis atliko specialią kompoziciją ir iškilmingą maršą.

1937 m., pastačius naujus muziejaus rūmus ir bokštą, jame buvo įmontuotas ir Laisvės varpas.

Atgavus Vilnių, kilo mintis Laisvės varpą perkelti į Vilnių. Šiam darbui organizuoti pilies komendantu paskirtas generolas V. Nagevičius. 1939 m. gruodžio 18 d. „Sandoros“ laikraštis JAV paskelbė žinią, kad Laisvės varpas bus pakabintas Katedros bokšte. Tačiau ,,gen. Nagius-Nagevičius praneša, kad Laisvės varpą kabinti katedros bokšte neįmanoma. Varpas bus pakabintas Gedimino pilies bokšte. Tuo tikslu daromi paruošiamieji apskaičiavimai (…)“.

Bet po kelių mėnesių prasidėjusi pirmoji sovietinė okupacija, be to, ir techninės problemos, sutrukdė šį ketinimą įgyvendinti. Juk Laisvės varpas pakabintas ant specialios metalinės konstrukcijos. Tai, beje, jį išgelbėjo ir vokiečių okupacijos metais, ir pergudravus sovietinius valdininkus, įtikinus, kad nukelti varpo, negriaunant bokšto interjero, neįmanoma.

Laisvės varpas tapo lietuvių nepriklausomybės siekių simboliu. Vos tik jį nuliejus, JAV buvo sukurtas Laisvės varpo komitetas Lietuvai remti. O 1936 m. į Lietuvą atvykęs varpo nuliedinimo iniciatorius J. Bagdžiūnas prezidentui A. Smetonai įteikė miniatiūrinę varpo kopiją – pirmąjį sidabrinį Laisvės varpo medalį. Vėliau juo buvo apdovanota nemažai Lietuvos kūrėjų.

Laisvės varpas pasitarnavo ir 1941 m. birželio 23 d. sukilėliams, per Kauno radiofoną šalies žmonėms paskelbęs apie raudonarmiečių išvijimą iš Lietuvos. Diplomato K. Balučio pasiūlyti ir varpe išlieti žodžiai: „Skambink per amžius vaikams Lietuvos. Tas laisvės nevertas, kas negina jos“, – tapo tautos kovos obalsiu.

Po karo varpas buvo užblokuotas metaline sija ir nutildytas beveik penkiems dešimtmečiams. Ištylėjęs daugiau kaip 47 metus, varpas vėl sugaudė 1988 m. rudenį, virš bokšto pirmą kartą po okupacijos keliant trispalvę.

 


 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.